Mijn logopediepraktijk – Logopediepraktijk Meijer – Deventer

Logopediepraktijk Meijer

Communiceren is alles, daarom logopedie.

Mijn logopediepraktijk

Ik ben logopedist en houd me bezig met allerlei aspecten van communicatie. Een logopedist onderzoekt, begeleidt en behandelt stoornissen op het gebied van: taal, spraak, stem, gehoor en eten/drinken. In het filmpje hieronder is te zien wat een logopedist doet voor mensen van allerlei leeftijden.

 

Verwijzing/Directe toegankelijkheid

Per 1 augustus 2011 zijn logopedisten in principe “direct toegankelijk”, d.w.z. dat er geen verwijzing van een medicus meer noodzakelijk is om logopedische begeleiding te krijgen. Er moet dan eerst een speciaal daarvoor ontworpen screening worden afgenomen om te kijken of er alsnog een reden is (een zogenaamde rode vlag) om een verwijzing van een arts te vragen. Als er geen rode vlaggen zijn, kan het logopedisch onderzoek van start gaan.

Als u bij de eerste zitting met een verwijzing binnenkomt, kunnen we dadelijk met het onderzoek beginnen. Mijn voorkeur is, dat u met een verwijzing van een medicus (huisarts, medisch specialist of tandarts) binnen komt. Als u liever met een DTL-screening wilt beginnen, is dat natuurlijk wel mogelijk. Ik ben daartoe geschoold en bevoegd. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL; raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Aanmelding en identificatieplicht

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom u denkt dat diegene logopedie nodig heeft. Er wordt een logopedisch electronisch dossier aangemaakt en een behandelepisode.

Iedereen die medische zorg ontvangt, moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Dit geldt ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. Voor informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Onderzoek en behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een  uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken nodig.

Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt ongeveer 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld, maar een andere frequentie is ook mogelijk; soms zelfs (kort) dagelijks. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij heel jonge kinderen wanneer de voorkeur uitgaat naar een behandeling in de vertrouwde thuissituatie. Of bij iemand, die door zijn of haar aandoening niet naar de praktijk kan komen. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Indien gewenst is er overleg met bijvoorbeeld de huisarts, specialist, psycholoog, leerkracht, ambulant begeleider, fysiotherapeut, tandarts of andere betrokkene. Daarnaast worden er met andere zorgverleners “producten” ontwikkeld om specifieke patientengroepen multidisciplinaire zorg van hoge kwaliteit te bieden. Landelijk is dit bijvoorbeeld gerealiseerd in het ParkinsonNet, een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.

Sinds januari 2015 is de praktijk onderdeel van het samenwerkingsverband LOGIS Midden-IJssel, zie www.logismiddenijssel.nl

Vergoeding

In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De logopedische behandeling wordt over het algemeen vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met het jaarlijkse eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. Momenteel is dit vastgesteld op € 385.
Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. Als ik langere tijd niet in de praktijk kan werken, kan de behandeling worden voortgezet door een ander lid van mijn samenwerkingsverband LOGIS-Midden IJssel (www.logismiddenijssel.nl)

Privacy

Met  uw medische persoonsgegeven wordt heel zorgvuldig omgegaan; de praktijk is AVG-proof. In het privacyreglement wordt dit beschreven (Zie Privacyreglement). U vindt hierin ook informatie over o.a. de bewaartermijn van dossiers en de klachtenregeling. Uw persoonsgegevens worden pas gebruikt als u voor akkoord heeft getekend (Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming).

Klachtenregeling

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Wkkgz. De klachtenregeling van de beroepsvereniging de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF. Als we samen uw klacht niet op kunnen lossen, kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Zorgverleners kunnen in hun praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten, bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat de zorgverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld.

Informatiemap wachtkamer

In de informatiemap in de wachtkamer, bij de leestafel, vindt u informatie over bovenstaande zaken en over verschillende stoornisgebieden.